W życiu niektórych małżeństw dochodzi do sytuacji, gdy nie ma już innej drogi niż rozwód. Wszczęcie takiego procesu zazwyczaj oznacza konieczność dopełnienia licznych formalności, jakimi może zająć się adwokat rodzinny np. ze Stalowej Woli. Co ważne – sąd nie zawsze orzeka o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Kiedy może dojść do takiej sytuacji?

Trzy sytuacje, w których sąd nie orzeknie rozwodu

Aby doszło do rozwodu, powód musi wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zdarzają się sytuacje, że nawet po udowodnieniu tego stanu, sąd nie orzeka rozwiązania małżeństwa. To możliwe, gdy rozpad:

  • narusza dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego,
  • jest pożądany wyłącznie przez jedną ze stron (powoda).

Sytuacje te nie należą do częstych, ale się zdarzają. Adwokat rodzinny podczas konsultacji wskazuje potencjalne ryzyko wystąpienia takich okoliczności i doradza kroki, jakie można podjąć, by spróbować ich uniknąć.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

To jedna z przesłanek, kiedy nie udziela się rozwodu. Jako wspólne małoletnie dzieci rozumie się potomków obojga małżonków, ale i przysposobionych przez oboje lub jednego z nich. Czemu sąd może w takiej sytuacji oddalić pozew?

Jeśli rozpad małżeństwa miałby negatywny wpływ na psychikę dziecka, zawsze należy unikać takiej sytuacji. Wymaga to jednak indywidualnego rozpatrzenia przypadku, gdyż często to mieszkanie z nieustannie kłócącymi się rodzicami bywa gorszą traumą dla małoletniego. Współpracując z adwokatem rodzinnym i np. psychologiem, można zebrać dowody na to, że utrzymanie związku małżeńskiego będzie miało bardziej negatywny wpływ niż rozejście się pary.

Sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Jeśli jeden z małżonków sprzeciwia się rozpadowi małżeństwa, w wyniku którego doznałby rażącej krzywdy, sąd prawdopodobnie odrzuci pozew o rozwód. Warto przy tym wiedzieć, że pojęcie „rażącej krzywdy” jest pojemne i każdy adwokat rodzinny oraz instytucje sądowe mogą definiować je nieco inaczej. W praktyce jednak sprowadza się to do tego, że partner nie byłby zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Dlatego uwzględnia się m.in. takie czynniki jak:

  • czas trwania małżeństwa,
  • wiek partnerów,
  • stan zdrowia małżonków,
  • zdolność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia

Ostatnią okolicznością, kiedy może nie dojść do rozwodu, jest sytuacja, gdy wniósł o niego małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego (czyli np. pijący mąż, zdradzająca żona itp.), a drugi partner nie wyraża na to zgody, chcąc wybaczyć jego przewinienia. W takim przypadku ważnym zadaniem adwokata rodzinnego jest m.in. wybadanie, czy przypadkiem pozwana strona nie robi tego z chęci zemsty lub ze złośliwości.

Rozwód to nie zawsze formalność

Istnienie przesłanek, przez które sąd może odrzucić pozew rozwodowy, sprawia, że sprawy te bywają skomplikowane. Tymczasem często jedynym rozwiązaniem dla obojga partnerów bywa rozwód. Pomoc może zaproponować adwokat rodzinny, np. ze Stalowej Woli. Prawnik udziela wsparcia m.in. w przygotowaniu pozwu rozwodowego i dopełnieniu formalności związanych ze sprawą.