Kiedy dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, wówczas najbardziej optymistycznym rozwiązaniem jest przewidziany w prawie cywilnym rozwód bez orzekania o winie. Obopólna zgoda partnerów sprawia, że cała procedura trwa krócej i kosztuje mniej emocji. Bywa jednak, że druga strona nie chce się zgodzić na rozpad małżeństwa. Co to oznacza dla powoda czy powódki? Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji? W jaki sposób może pomóc w tym adwokat?

Małżonek nie zgadza się na rozwód – co dalej?

Jak stanowi prawo cywilne (a dokładniej Kodeks rodzinny i opiekuńczy) proces rozwodowy bez orzekania o winie wymaga zgodności obojga partnerów. Jeśli jeden z małżonków, osobiście czy przez adwokata, nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa i wnosi o oddalenie powództwa, otwiera się postępowanie dowodowe. Na pozwanym ciąży udowodnienie, że rozwód byłby w tej sytuacji niesłuszny, a partnerzy wciąż darzą się uczuciem i wiążą ich także różne sprawy. Z kolei powód musi przedstawić przekonujące argumenty i dowody, że jest zupełnie odwrotnie i emocjonalne czy inne więzi między małżonkami uległy rozkładowi.

Z tego wynika, że rozwód jest możliwy. Adwokat działający np. w Stalowej Woli, reprezentując swojego klienta w sądzie, może m.in. zadawać odpowiednie pytania, wykazywać rzeczywistą relację między partnerami i intencje małżonka, czy to powoda, czy pozwanego. Sąd, badając sprawę m.in. pod kątem prawa cywilnego, podejmuje ostateczną decyzję co do małżeństwa stron.

Kiedy sąd może nie udzielić rozwodu?

Istnieje kilka przesłanek, które mogą spowodować oddalenie powództwa. Małżonek sprzeciwiający się rozpadowi małżeństwa ma szereg opcji, by do niego nie dopuścić. Z pomocą adwokata może próbować udowodnić stałe istnienie więzi między partnerami. Ma do wykorzystania też inne argumenty, w tym wskazujące, że:

  • rozejście się małżonków negatywnie wpłynie na ich wspólne małoletnie dzieci,
  • rozwód mógłby doprowadzić do rażącej krzywdy po stronie pozwanego (niezgodność z zasadami współżycia społecznego),
  • powód w rzeczywistości jest wyłącznie winnym rozkładowi małżeństwa, a pozwany partner chce wybaczyć mu winy i na nowo nawiązać z nim relację.

Wymienione wyżej przypadki są wskazywane przez prawo cywilne. Adwokat np. ze Stalowej Woli informuje klienta o tym, że takie argumenty mogą paść, szczególnie jeśli np. małżonkowie mają wspólne dzieci lub istniała między partnerami duża dysproporcja w zarobkach.

Warto wiedzieć, że na decyzję sądu o rozwodzie wpływa nie tylko prawo cywilne, ale i zasady słuszności. Jeśli np. orzekający w sprawie sąd stwierdza, że strona pozwana nie zgadza się na rozpad małżeństwa z chęci zemsty lub nie jest w pełni przekonany o tym, że małżonkowie do siebie wrócą, może wówczas pozytywnie rozpatrzyć pozew.

Rozwód – sprawa wymagająca dobrego przygotowania

Złożenie pozwu rozwodowego, jak i wnoszenie o jego oddalenie, wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności. Sprzeciw wobec rozwodu otwiera postępowanie dowodowe, w którego trakcie partnerzy i ich adwokaci, opierając się na prawie cywilnym, stanie faktycznym i zasadach słuszności, próbują przed sądem wykazać rację swojej strony. Dlatego do takiego procesu trzeba właściwego przygotowania.