Usługi

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Każdy, prowadzący własną działalność gospodarczą styka się
z wieloma
problemami, w tym także prawnymi. Począwszy od założenia działalności gospodarczej, poprzez współpracę – z nie zawsze uczciwymi kontrahentami, czy też zmianę formy prowadzonej działalności można napotkać wiele nurtujących nas zagadnień prawnych. Dzięki pomocy wykwalifikowanego prawnika jesteśmy w stanie bądź uniknąć ewentualnego ryzyka, bądź realnego zagrożenia naszych interesów. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zajmujemy się między innymi:

 • udzielaniem pomocy w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności oraz przy zakładaniu działalności;
 • prawem spółek;
 • stałą pomocą prawną przedsiębiorcom;
 • windykacją długów od nieuczciwych kontrahentów: na etapie przedsądowym i sądowym;
 • postępowaniami rejestrowymi (o wpis, o zmianę danych, o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego);
 • sporządzaniem umów, formułowanie opinii prawnych oraz pomoc w podejmowaniu trudnych decyzji;
 • sporządzaniem projektów uchwał organów spółek;
 • wsparciem w negocjacjach z partnerami handlowymi oraz wewnątrz spółek;
 • reprezentacją na zgromadzeniach wspólników;
 • reprezentacją w sprawach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek; spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych.

Kompleksowa obsługa prawna Organizacji Pozarządowych, w tym Fundacji i Stowarzyszeń

Liczba działających w Polsce Organizacji Pozarządowych wciąż wzrasta. Często jednak postępowanie rejestrowe, bądź sporządzenie dobrze skonstruowanego statutu może sprawiać pewne trudności.
W związku z tym pomoc prawna może być niezbędna. Przykładowe rejony, będące przedmiotem działalności kancelarii:

 • postępowania rejestrowe (KRS);
 • sporządzanie statutów, regulaminów, uchwał;
 • udzielanie porad prawnych oraz stała pomoc w prowadzeniu bieżącej działalności.

Sprawy Cywilne

W sytuacji, gdy między stronami nie znajdujemy porozumienia, proces cywilny pomaga dochodzić swoich prywatnych spraw, wynikających przykładowo z zawartej przez nas umowy. Kancelaria zajmuje się także między innymi sprawami, takimi jak:

 • podstępowania przeciwegzekucyjne;
 • zasiedzenie;
 • prawo spadkowe, w tym postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku;
 • podział majątku;
 • sprawy o zapłatę;
 • powództwa negatoryjne, windykacyjne;
 • spory wynikające z umów, na przykład: umowy pożyczki.

Odszkodowania / zadośćuczynienia / renta

W trudnej dla nas sytuacji życiowej nie zawsze zdajemy sobie sprawę, iż przysługuje nam prawo do odszkodowania/zadośćuczynienia/renty. Często pewne zdarzenia kładą się cieniem na naszym przyszłym życiu, odczuwamy skutki nieprawidłowo wykonanego zabiegu medycznego lub kosmetycznego latami. Odszkodowanie może przysługiwać także:

 • z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego;
 • za niewykonanie umów;
 • za naruszenie dóbr osobistych;
 • za wypadek na drodze, na chodniku czy w pracy;
 • za śmierć osób najbliższych;
 • za bezzasadne pozbawienie wolności.

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne reguluje najbardziej prywatną dziedzinę życia, czyli kwestie związane z rodziną, małżeństwem i dziećmi. Zdarza się,
że rodzice, będąc przed rozwodem, lub po – ograniczają kontakt dziecka z drugim rodzicem. Z drugiej strony znajdujemy nierzadko trudność w uzyskiwaniu od drugiego rodzica partycypacji w kosztach utrzymania dziecka. Obydwie takie sytuacje mogą znaleźć swój finał
w sądzie i profesjonalna pomoc pełnomocnika pomoże w obronie naszych interesów. Kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami o:

 • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi, władzę rodzicielską;
 • alimenty, wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka;
 • postępowania o ustalenie przymusowej rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa (z datą wsteczną);
 • ubezwłasnowolnienie.

Podstępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Redukcja lub umorzenie zobowiązań w przypadku niewypłacalności może znacząco pozytywnie wpłynąć na życie nie tylko jednej osoby, lecz także całej jej rodziny. Jeśli masz wątpliwości, czy spełniasz przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – umów się na spotkanie
w kancelarii. Prowadzenie postępowania obejmuje analizę sprawy, przygotowanie wniosku oraz reprezentację przed Sądem.